Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie posiada dwie strony: piw-kutno.bip.org.pl oraz piw.kutno.pl przy czym główną stroną jest strona  biuletynu informacji publicznej tj. piw-kutno.bip.org.pl której to  zobowiązujemy się zapewnić dostępność (http://piw-kutno.bip.org.pl/), zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie  i serwisu internetowego http://piw-kutno.bip.org.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-17

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-10

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 - Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

- Serwis Urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowania treści. Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

- Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiszowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

sekretariat@piw.kutno.pl

Telefon: (24) 337-17-00

Maciej Bafia – Administrator strony

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie składa się z trzech kondygnacji, parter, I piętro i II piętro. W budynku nie ma windy ani platformy schodowej.

Do budynku prowadzą dwa wejścia jedno wejście od ul. Henryka Sienkiewicza 25 oznaczone literą A, oraz drugie wejście z tyłu budynku oznaczone literą B.

Do wejścia A  drzwi głównych  prowadzi chodniki z kostki, teren jest płaski, 
do wejścia B  z tyłu budynku prowadzą schodki.

 
Dla petentów przeznaczone jest wejście A,

Na parterze  znajduje sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz pomieszczenia socjalne.

Na  pierwszym piętrze do którego prowadzą schody znajdują się ;

- Pokój Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

- Pokój Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii Kutnie

- Pokoje pracowników zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt

- pomieszczenie socjalne

 

Na drugim piętrze do którego prowadzą schody znajdują się :

- pokoje zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

- pokój zespołu ds. administracji

- pokój zespołu ds. finasowo – księgowych

- pomieszczenia  socjalne

 

Budynek nie posiada własnych miejsc parkingowych dla klientów, ani osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie znajdują ogólnodostępne się miejsca parkingowe w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie nie ma pętli indukcyjnych, głośników naprowadzających, oznaczeń w języku Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aby skorzystać z tłumacza języka polskiego migowego (PJM) online należy zgłosić ten fakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@piw.kutno.pl

(mailto: sekretariat@piw.kutno.pl) lub telefonicznie: (24) 337-17-00.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu. Usługi są bezpłatne.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

***

Koordynator ds. dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kutnie

Agnieszka Rybińska – Starszy referent ds. kadr i administracji

Tel: 530 222 067

e-mail: a.rybinska@piw.kutno.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie.
  • Dostosowanie obiektów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

[Liczba odsłon: 508459]

przewiń do góry