Procedura wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których mowa w art. 16  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.


 


Podstawa prawna:


 


 


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1482 z późn. zmianami),


Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko weterynaryjnych (Dz. U. z 2009r. nr 93, poz. 767 z późn. zmianami)


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. z 2004r. nr 89, poz. 860 z późn. zmianami).


Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r., ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do  spożycia przez ludzi ( Dz. U. UE. L.139.206 z dnia 25 czerwca 2004r.; Polskie wydanie specjalne,rozdz.3, tom45,str. 75 z późn. zmianami)


 


 


Cel procedury:


 


 


Jednolity sposób postępowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie przy wyznaczeniu na czas określony lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej na terenie właściwości Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.


 


 


Postępowanie:


 


 


I . Gotowość do wyznaczenia:


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie udostępnia formularz Gotowości do wyznaczenia (załącznik do niniejszej procedury) lekarzom weterynarii i innym osobom zainteresowanym  wyznaczeniem w miejscu oraz na stronie internetowej urzędu, celem zastosowania powyżej wskazanego dokumentu wynika z potrzeby wyznaczenia do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej znacznie większej liczby osób spełniających kryteria wyznaczenia, niż zamieszkuje w powiatach kutnowskim i łęczyckim. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie musi mieć wiedzę, kto potencjalnie jest zainteresowany wyznaczeniem oraz jakiego obszaru lub zakładu może dotyczyć wyznaczenie. Z uwagi na specyficzne uwarunkowanie wynikające z potrzeby obsadzenia w różnych zakładach i obszarach ok 150 osób wyklucza przyjęcie wprost zasady wyznaczania z urzędu gdyż tutejszy Organ nie posiada wiedzy o preferencjach wyboru kariery zawodowej osób, które mógłby wyznaczyć stosując metodę ustawową. Nabór do czynności urzędowych jest otwarty przez cały rok.


 


Do składanego w/w dołącza się kopie dokumentów:


 


Dyplom lekarza weterynarii


Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych  osób.


Aktualne badanie lekarskie, poświadczające zdolność do  wykonywania czynności będących przedmiotem wyznaczenia


Dokument potwierdzający tytuł ubezpieczeń społecznych


Oświadczenie z numerem rachunku bankowego


 


 


Rozpatrywanie  kwalifikacji:


 


 


Osoby składające dokumenty ewidencjonowane są w sekretariacie Inspektoratu a następnie wpisywane na listę zgodnie z porządkiem zgłaszania. W/w dokumentację składa i weryfikuje pod względem kompletności, referent ds. obsługi sekretariatu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, zapoznaje się z dokumentami złożonymi wraz z formularzem Gotowości do wyznaczenia zgodnie z określonymi poniżej kryteriami, kiedy z przyczyn finansowych lub organizacyjnych nie jest w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji.


Decyzję o wyznaczeniu lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej podejmuje jednoosobowo zgodnie z delegacją ustawową Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, dokonując wyboru spośród osób spełniających kryteria określone wyżej. Decyzje o wyznaczeniu podpisywane są na czas określony. Podstawowy okres wyznaczenia wynosi 4 miesiące. Dopuszcza się wydłużenie lub skrócenie okresu w zależności od indywidualnych sytuacji wynikających z przebiegu dotychczasowego wyznaczenia. Powyższe stosuje się przy przedłużeniach umów.


 


 


Kryteria konieczne:


 


Dyplom lekarza weterynarii


Prawo wykonywania zawodu (lekarze weterynarii)


Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki (długoletnia praktyka w wykonywaniu czynności związanych z nadzorami nad ubojem, rozbiorem lub przetwórstwem) lub stażu


I

'<:'.'../

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności będących przedmiotem wyznaczenia.


Tytuł do ubezpieczeń społecznych


 


Kryteria dodatkowe:


 


Dodatkowe kwalifikacje uzyskane przez kandydata (szkolenia, specjalizacje, kursy)


Doświadczenie zawodowe (praca w IW)


Prawidłowość wykonywania powierzonych czynności (w przypadku przedłużenia umowy)


Bezstronność i terminowość wykonywania powierzonych obowiązków (w przypadku przedłużenia umowy).


 


System weryfikacji wiedzy oparty na sprawdzianie przed wyznaczeniem z uwagi na ograniczenia obsady merytorycznej Inspektoratu (rozstrzyganie rocznie sporej ilości testów przed każdym wyznaczeniem, nie jest możliwy bez zachwiania obowiązku wykonania czynności ustawowych Inspekcji) przeniesiono na weryfikację w trakcie wyznaczenia, okresy wyznaczenia są oceniane na podstawie kontroli w przyjętych periodach. Nowowyznaczeni (otrzymujący wyznaczenie po raz pierwszy) po rozmowie kwalifikacyjnej, (rozmowa z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kutnie) w okresie początkowym pracują pod nadzorem osób z większym stażem (okres ok 4-5 tyg) i dodatkowo są weryfikowani przez osoby koordynujące oraz nadzór IW w trakcie kontroli okresowych i tzw „amerykańskich”. Przyjęty system efektywniej sprawdza rzeczywiste umiejętności i wiedzę osób wyznaczonych oraz wymusza obowiązek samokształcenia i weryfikacji wiedzy w znacznie szerszym zakresie niż sprawdzian wiedzy raz przed wyznaczeniem. Ustawiczne kształcenie oraz kwalifikacje podyplomowe zwalniają osoby przed wyznaczeniem z postepowania weryfikującego ich wiedzę. Mając na względzie specyfikę właściwości Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie przyjęto powyższe rozwiązania


W przypadku negatywnej oceny wiedzy w zgodzie z ustaleniami ustawowymi przypisanymi niżej następuje uchylenie decyzji o wyznaczenie.


 


Powyższe zgodne z zapisami sekcja II rozdział IV Kwalifikacje zawodowe lit. A rozporządzenia (WE) 854/2004.


 


Kandydaci mogą uzyskać wymaganą wiedzę w toku podstawowego wykształcenia w zakresie weterynarii lub poprzez podjęte szkolenie bądź zdobyte doświadczenie zawodowe po uzyskaniu kwalifikacji lekarza weterynarii. Właściwy organ może organizować różne testy, uwzględniając przygotowanie zawodowe kandydatów. Jednakże właściwy organ może odstąpić od wymogu zaliczania testu w przypadku gdy jest przekonany, że kandydat posiadł całą wymaganą wiedzę podczas studiów wyższych lub poprzez ustawiczne kształcenie zakończone uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.       


 


 


Uchylenie decyzji, o której mowa wyżej i rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w przypadku:


 


1) gdy wykonywanie czynności przez osobę wyznaczoną może spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zwierząt;


2) niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powierzonych jej do wykonania czynności, w szczególności przez niewykonywanie ich terminowo;


3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności;


4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii;


5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną;


 


a także po złożeniu wniosku przez:


a) kierownika zakładu higieny weterynaryjnej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. I,


b) kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a.


(przepisy o uchyleniu decyzji są zgodne z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1482 ze zmianami)

 
  1.      gotowosc_do_wyznaczenia.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-08 15:25:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-07 11:50:24
  • Liczba odsłon: 1251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 515883]

przewiń do góry