Informacja o udzieleniu zamówienia:

Kutno: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie
Numer ogłoszenia: 92692 - 2015; data zamieszczenia: 23.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 56120 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Józefów 22, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, tel. 024 2533469, faks 024 2533549.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie.Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5, 38.41.20.00-6, 26.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: odczynniki laboratoryjne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EPI 2 Bogusława Nagórska, ul. Stalowa 17/19 lok. 3, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 287740,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 385382,40

 • Oferta z najniższą ceną: 385382,40 / Oferta z najwyższą ceną: 666669,82

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: drobny sprzęt laboratoryjny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Pepsyny Monika Kubik, ul. Liliowa 17, Rębiel, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 71558,37

 • Oferta z najniższą ceną: 69803,48 / Oferta z najwyższą ceną: 77792,96

 • Waluta: PLN.

http://www.wiw.bip.lodz.pl/page/29,zamowienia-publiczne.html?id=320Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-13 14:50:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-23 09:49:23
 • Liczba odsłon: 954
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 508459]

przewiń do góry