Skargi  wnioski i petycje
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r o petycjach ( Dz.U. z 2014r. poz. 1195 )

Skargi,  wnioski i petycje mogą być wnoszone pisemnie lub za  pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przyjęcia skargi, wniosku lub petycji nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi, wnioski i petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rejestrowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, petycji oraz właściwe zorganizowanie przyjęć obywateli w tych sprawach odpowiedzialny jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie . Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji w Inspektoracie – zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym PIW Kutno – należy do Sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.

Załatwianie skargi, wniosku i petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca natomiast petycji w ciągu 3 miesięcy. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Skargi, wnioski i petycje oraz oryginalną dokumentację dotyczącą ich załatwienia przechowują komórki organizacyjne, które je rozpoznawały, natomiast kserokopie dokumentów dotyczących tych skarg lub wniosków kompletuje Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie.Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie:
 • Środy w godz. 15:30 - 16.30

  Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:
 • Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie codziennie 7.30 - 15.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie ul. Józefów 22

  Skargi, wnioski i petycje wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie 99-300 Kutno ul. Józefów 22
 • bądź przesyłać faksem na numer: (0-24) 253-35-49


 • Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-18 09:13:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-09 14:33:42
  • Liczba odsłon: 950
  • Historia dokumentu:

  [Liczba odsłon: 508400]

  przewiń do góry